Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Konferencje Wydziału Zarządzania

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Wydział w roku 2019

1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Computational Methods in Engineering Science (CMES’19), 21-23 listopada 2019 r., Kazimierz Dolny

2. III Ogólnopolska Konferencja Wartość w Biznesie "Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu", 24-25 października 2019 r., Kazimierz Dolny

3. Diversity of Management – Good Practices in Cooperation with Business and Industrial Societies, 22 października 2019 r., Lublin

4. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”, 15-21 września 2019 r., Islandia

5. XXVIII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr Jana W. Smołki, 3-5 czerwca 2019 r., Piotrawin

 

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Wydział w roku 2018

1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES'18), 22-24 listopada 2018 r., Kazimierz Dolny

2. Różnorodność zarządzania. Metodologia badań w naukach o zarządzaniu – perspektywa społeczna, ekonomiczna i inżynierska, 25 maja 2018 r., Lublin

3. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt.  ,,Rozwój organizacji i regionu. Inwestycje zagraniczne- szanse i zagrożenia", 17-18 maja 2018 r., Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w Biznesie”: Ekspansja przedsiębiorstw – aspekty biznesowe, finansowe i etyczne, 18-20 kwietnia 2018 r., Kazimierz Dolny

 

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Wydział w roku 2017

1. Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES), 24-25 listopada 2017 r., Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, Politechnika Lubelska

2. Wyzwania rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim, 17 października 2017 r., Trybunał Koronny, Lublin

3. XXVI Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. dr J. W. Smołki, 19-21 czerwca 2017 r., Ulamów

4. XXI Warsztaty Metodologiczne imienia Profesora Stefana Mynarskiego, Dane – źródła i pochodzenie a wiedza, 26 maja 2017 r., Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, Politechnika Lubelska

5. 5th International Scientific Conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017) , 18-20 maja 2017 r.,  Košice-Tarnobrzeg

6. XXV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. “Development of regions and organizations – challenges for economics and management sciences. The leader of the XXI century", 18-19 maja 2017 r., Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

7. Wartość w biznesie w świetle nowych wyzwań gospodarczych  9-10 lutego 2017 r., Kazimierz Dolny

8. Zrównoważony rozwój - innowacyjność - przedsiębiorczość - 25 stycznia 2017 r., Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

 

Konferencje naukowe organizowane przez Wydział w roku 2015

1. Druga konferencja naukowa "Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu" - 18-19 czerwiec 2015 r., Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

2. Seminarium ANTY Mobbing - czyli wkraczamy na niebezpieczny rynek pracy - 27 marzec 2015 r.,  Lublin

 

Konferencje naukowe organizowane przez Wydział w roku 2014

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU" - 23–25 czerwiec 2014 r., Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

2. XXIII Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. dra Jana Smołki - 11-13 czerwiec 2014 r., Krasnobród


Konferencje naukowe organizowane przez Wydział w roku 2009

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym”

Organizator - Katedra Zarządzania. Kazimierz Dolnym w dniach 7-8 wrzesień 2009 r.

W konferencji udział wzięło 80 uczestników - pracowników naukowych wyższych uczelni oraz biznesu. Wydano dwie monografie:

       „Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym” (21 rozdziały)
       „Zarządzanie: doświadczenia i problemy” (22 rozdziały)

Konferencja jest dobrą okazją do prezentacji osiągnięć w zakresie nauk i praktyki zarządzania przez środowiska naukowe i przedstawicieli przemysłu. Spotykają się tu, bowiem zarówno uczeni jak i menedżerowie z praktyką.

Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa XXI wieku narzuca konieczność gruntownej przebudowy zarządzania i wypracowanie nowoczesnego sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu. Pojawiają się, bowiem obok zagrożeń nieustannie nowe szanse, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla poprawy swej pozycji rynkowej. Zdobyte w przeszłości wiedza i doświadczenie są niewystarczające dla optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości osiągnięcia sukcesu biznesowego w nowym otoczeniu.

Zapobieganie skutkom kryzysu, który nas dotknął musi się odbywać w atmosferze działań uporządkowanych, logicznych, dobrze przemyślanych. Wiemy także, że kryzys to sytuacja, której powinno się zapobiegać wówczas, gdy przedsiębiorstwo odnosi sukces. Ale praktyka pokazuje, że samousypiający duch sytości doprowadzą do tego, że w okresie świetności wydaje się, że będzie ona wieczna, a zmagania z kryzysem podejmuje się wówczas, kiedy on nastąpi czyli za późno.

Obecnie bardzo aktywizuje się społeczeństwo polskie w kreowaniu przedsiębiorczości. W wielu miejscach toczy się dyskusja jak odwrócić niekorzystne dla polskiej gospodarki trendy i procesy, jak zmienić wadliwe przepisy, dysfunkcjonalne rozwiązania prawne jak stworzyć proinnowacyjną kulturę przedsiębiorczości

2. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym”
Współorganizator - Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa. Kazimierz Dolny 4-5.czerwca 2009r.

Celem konferencji była prezentacja wyników nowych badań i wymiana doświadczeń ośrodków krajowych i zagranicznych w zakresie: technologiczne systemy informacyjne w procesach produkcyjnych i kształceniu; projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych, komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (CIM); systemy eksperckie i symulacja procesów produkcyjnych; współdziałanie elementów maszyn i urządzeń w systemach technologicznych; nowe materiały i technologia ich otrzymywania; zastosowanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle; e-biznes; sterowanie procesami logistyki, magazynowania i przygotowania produkcji. Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń pracowników nauki z Polski oraz z zagranicy. Umożliwiła zdefiniowanie ważnych problemów badawczych i nakreślenie sposobów ich rozwiązania. W obradach uczestniczyło, obok znanych autorytetów naukowych, również wielu młodych pracowników nauki, którzy w trakcie prezentacji swoich prac uzyskali wiele cennych wskazówek i podpowiedzi w zakresie rozwiązywanych problemów, co powinno zaowocować lepszą jakością przygotowywanych przez nich prac habilitacyjnych i doktorskich oraz innych opracowań naukowych, w tym o znaczeniu utylitarnym. Zagadnienia prezentowane na konferencji dotyczyły ważnych obszarów gospodarki narodowej a niektóre z przedkładanych rozwiązań mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach. Obecność przedstawicieli przemysłu powinno zaowocować lepszą współpracą środowisk naukowych z gospodarką, zacieśnieniem wzajemnych więzi.

Konferencja ma stosunkowo duży zasięg, autorzy prezentowanych prac pochodzą z wielu znanych ośrodków naukowych w Polsce, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Armenii.

W skład Komitetu Naukowego weszli wybitni naukowcy z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych (Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Słowacja, Armenia, Rumunia, Francja, Meksyk).

Konferencja łączy aktualne zagadnienia techniczne i naukowe mające istotne znaczenie dla gospodarki narodowej z problematyką kształcenia technicznego.

Tematyka Konferencji obejmuje istotne we współczesnym świecie problemy, m. in. projektowanie i automatyzację procesów produkcyjnych, automatyzację i sterowanie jakością, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle, komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji, inżynierię materiałową, nowoczesne materiały i technologie, ochronę środowiska powiązaną z rozwojem techniki.

Wymiernym efektem konferencji są 64 opracowania naukowe zamieszczone w sześciu monografiach, w trzech językach: angielskim, polskim i rosyjskim. W konferencji uczestniczyły 83 osoby z wielu ośrodków naukowych w kraju i zza granicy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych.

W zgodnej opinii uczestników konferencja odznaczała się wysokim poziomem naukowym i organizacyjnym, postulowali oni również konieczność kontynuacji konferencji jako ważnego forum wymiany doświadczeń naukowych i współpracy z przemysłem.

3. XVIII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej nt. Technologie informacyjno- komunikacyjne (ICT) w warsztacie naukowca”
Organizator - Katedra Zarządzania. Kazimierz Dolny, 2-4 czerwca 2008r.

W Warsztatach biorą udział pracownicy Politechniki Lubelskiej, zaproszeni członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz zaproszeni informatycy z lubelskich firm. Liczba uczestników to około 20-30 osób.

Nadrzędnym celem corocznych Warsztatów jest realizacja celów statutowych PL w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych w nauce, dydaktyce i w życiu gospodarczym.

Warsztaty mają służyć wymianie wiedzy, doświadczeń pracowników naukowych oraz zastosowanie pracy zespołowej w trybie on-line nad dokumentami istotnymi z punktu widzenia omawianej problematyki.

 

Konferencje naukowe organizowane przez Wydział w roku 2008

1. „Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy”. Z cykluKonkurencja i koegzystencja

Organizator - Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. Nałęczów 29-30 maja.

2. XVI sympozjum naukowe „Regionalizm a globalizacja: zagrożenia , szanse , wyzwania”
Organizator - Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. (konferencja studencka). Lublin, 20-21 maja 2008 r.

3. Cykliczna konferencja Zarządzania nt. „Zarządzanie: doświadczenia i problemy”
Organizator - Katedra Zarządzania. Kazimierz Dolny, 14-16 września 2008 r.

W konferencji udział wzięło 52 uczestników - pracowników naukowych wyższych uczelni, przemysłu oraz  przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa (w tym 3 osoby z zagranicy). W materiałach konferencyjnych umieszczono 27 referatów.

Koordynatorem naukowym i merytorycznym konferencji był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko.

Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej organizuje cyklicznie w Kazimierzu nad Wisłą międzynarodową konferencję naukową poświęconą metodom i problemom zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z tematem wiodącym konferencji poszczególne wystąpienia nawiązują do współczesnych problemów zarządzania. Jeden nurt to rozważania o charakterze podstawowym szukające odpowiedzi na pytania:

  • ­       czy niektóre nowe poglądy w zarządzaniu nazwać modą i co wnoszą do ogólnej wiedzy?
  • ­       jak zarządzać projektami?
  • ­       czy i jak badania operacyjne sprawdziły się w praktyce?
  • ­   jak poprzez kulturę organizacji lub szerzej tożsamość przedsiębiorstwa podwyższać konkurencyjność na rynku.

Drugi to prezentacja doświadczeń praktycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz prezentacja wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie zmian w polskich przedsiębiorstwach i ukonstytuowanie ich jako procesu stałego, kompleksowego, logicznie zorientowanego na realizację celu to wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania.

Zasadnicza zmiana jest kreatorem przedsiębiorczości będącej podstawą dobrobytu zachodnich cywilizacji. Obecnie bardzo aktywizuje się społeczeństwo polskie w kreowaniu przedsiębiorczości. W wielu miejscach toczy się dyskusja jak odwrócić niekorzystne dla polskiej gospodarki trendy i procesy, jak zmienić wadliwe przepisy, dysfunkcjonalne rozwiązania prawne. Dotyczy to otoczenia przedsiębiorstwa.

Kilkanaście lat gospodarki rynkowej to okres zbyt krótki, by w pełni opanować sztukę rzetelnego prowadzenia biznesu i pozbyć się wszystkich naleciałości gospodarki centralnie sterowanej.

Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa XXI wieku narzuca konieczność gruntownej przebudowy zarządzania i wypracowanie nowoczesnego sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu. Pojawiają się, bowiem obok zagrożeń nieustannie nowe szanse, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla poprawy swej pozycji rynkowej. Zdobyte w przeszłości wiedza i doświadczenie są niewystarczające dla optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości osiągnięcia sukcesu biznesowego w nowym otoczeniu.

By gruntowna zmiana przyniosła sukces przedsiębiorstwu, cały proces jej przeprowadzania musi się odbywać w atmosferze działań uporządkowanych, logicznych, dobrze przemyślanych. Wiemy także, że kryzys to sytuacja, której powinno się zapobiegać wówczas, gdy przedsiębiorstwo odnosi sukces. Ale praktyka pokazuje, że samousypiający duch sytości doprowadza do tego, że w okresie świetności wydaje się, że będzie ona wieczna, a zmagania z kryzysem podejmuje się wówczas, kiedy on nastąpi.

Praktyka zarządzania oczekuje ciągłego doskonalenia wiedzy. Oznacza to, że istnieje zapotrzebowanie na tworzenie ciągle nowych, modnych koncepcji. Powinno to doprowadzić do powstania nowego paradygmatu w zarządzaniu adekwatnego do realiów dnia dzisiejszego. Wydaje się, że głównym motywem zawsze będzie innowacyjność oraz poszukiwanie, zdobywanie i konsumowanie wiedzy. Są to wymogi bardzo trudne do spełnienia w polskich realiach, gdyż nasze doświadczenia w gospodarce rynkowej są niewielkie. Również stan naszej wiedzy, choć teoretycznie bardzo poprawny, zbyt wolno asymilowany jest w praktyce. Jeśli polskim przedsiębiorcom uda się wykorzystać doświadczenia liderów światowego biznesu, to nasze organizacje wejdą na drogę nowoczesnego rozwoju.

Na zakończenie konferencji podsumowano wyniki prezentacji i uznano potrzebę kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości.

4. XVII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej nt. „Kształcenie informatyczne w dobie ery społeczeństwa informacyjnego”. 
Organizator - Katedra Zarządzania. Kazimierz Dolny, wrzesień 2008 r.

W Warsztatach biorą udział pracownicy Politechniki Lubelskiej, zaproszeni członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz zaproszeni informatycy z lubelskich firm. Liczba uczestników to około 20-30 osób.

Nadrzędnym celem corocznych Warsztatów jest realizacja celów statutowych PL w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych w nauce, dydaktyce i w życiu gospodarczym.

Warsztaty mają służyć wymianie wiedzy, doświadczeń pracowników naukowych oraz zastosowanie pracy zespołowej w trybie on-line nad dokumentami istotnymi z punktu widzenia omawianej problematyki.

Konferencje naukowe organizowane przez Wydział w roku 2007

1. „Społeczna odpowiedzialność w biznesie”. Z cyklu Menedżer XXI wieku. 

Organizator - Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. Nałęczów 24-25 maja 2007 r.

Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Europy, omówienie działań podejmowanych w ramach tej koncepcji oraz identyfikacja ewentualnych barier uniemożliwiających zintensyfikowanie jej rozwoju.

W konferencji wzięło udział 50 osób. Przedstawiono 36 referatów, które zostały opublikowane w formie monografii zatytułowanej „Społeczna odpowiedzialność w biznesie” wydanej pod redakcją dr Matyldy Bojar przez Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

2. XV Sympozjum Naukowe Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie
Organizator - Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką (konferencja studencka), Lublin, 8-9 maja 2007 r.

3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce”
Organizator - Katedra Zarządzania, Kazimierz Dolny 2.09 - 4.09.2007 r.

W konferencji udział wzięło 70 uczestników - pracowników naukowych wyższych uczelni, przemysłu (w tym 2 osoby z zagranicy). W materiałach konferencyjnych umieszczono 20 referatów.

Nauka zarządzania w swym nieco ponad stuletnim rozwoju ma swoje znaczące osiągnięcia i przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego współczesnego świata.

Stało się już pewną tradycją, że w poszukiwaniu nowych rozwiązań, prowadzeniu badań i dyskusjach naukowych przyjmuje się jako kanon używanie pewnych aktualnie obowiązujących określeń zwrotów, podejść, sposobów prezentowania myśli, które mają znaczenie nobilitujące poziom wywodów. Kiedy w pierwszej połowie ubiegłego wieku ogłoszona wcześniej teoria systemów zaczęła przenikać do prawie wszystkich dyscyplin naukowych, w tym także do zarządzania, to w pewnym momencie słowo „system” było jednym z najpowszechniej stosowanych na świecie. Każdy wywód naukowy powoływał się, podkreślał, że opiera się na paradygmacie myślenia systemowego. W praktyce jednak podejście systemowe nie zostało w pełni zrealizowane.

Rzeczywistość gospodarcza, społeczna i polityczna, a więc otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa XXI wieku narzuca konieczność gruntownej przebudowy zarządzania i wypracowanie nowoczesnego sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu. Pojawiają się, bowiem obok zagrożeń nieustannie nowe szanse, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla poprawy swej pozycji rynkowej. Zdobyte w przeszłości wiedza i doświadczenie są niewystarczające dla optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości osiągnięcia sukcesu biznesowego w nowym otoczeniu.

Inne od dotychczasowego postrzeganie problemu zmiany w przedsiębiorstwie przebiegać powinno w dwóch nurtach:

  • ­ zmianę przygotowuje się i przeprowadza gruntownie we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • ­ prowadzenie zmiany odbywa się w sposób ciągły między innymi poprzez proces uczenia się dla rozwoju firmy w przyszłości.

Zasadnicza zmiana jest kreatorem przedsiębiorczości będącej podstawą dobrobytu zachodnich cywilizacji. Obecnie bardzo aktywizuje się społeczeństwo polskie w kreowaniu przedsiębiorczości. W wielu miejscach toczy się dyskusja jak odwrócić niekorzystne dla polskiej gospodarki trendy i procesy, jak zmienić wadliwe przepisy, dysfunkcjonalne rozwiązania prawne. Dotyczy to otoczenia przedsiębiorstwa.

Prezentowane wypowiedzi stanowią wstęp do dalszych poszerzonych dyskusji. Stanowią także materiał dla konfrontacji z praktyką zarządzania.

Na zakończenie konferencji podsumowano wyniki prezentacji dorobku naukowego i uznano potrzebę kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości. 

4. XVI Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej nt. „Kształcenie informatyczne w dobie ery społeczeństwa informacyjnego” 
Organizator - Katedra Zarządzania. Kazimierz Dolny , wrzesień 2007r.

W Warsztatach biorą udział pracownicy Politechniki Lubelskiej, zaproszeni członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz zaproszeni informatycy z lubelskich firm. Liczba uczestników to około 20-30 osób.

Nadrzędnym celem corocznych Warsztatów jest realizacja celów statutowych PL w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych w nauce, dydaktyce i w życiu gospodarczym.

Warsztaty mają służyć wymianie wiedzy, doświadczeń pracowników naukowych oraz zastosowanie pracy zespołowej w trybie on-line nad dokumentami istotnymi z punktu widzenia omawianej problematyki. 

5. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna (cyklicznie co dwa lata)„Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i kształceniu Technicznym”
Współorganizator Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa. Kazimierz Dolny 31.05-01.06.2007 r.

W konferencji uczestniczyło 61 osób z polskich ośrodków naukowych oraz 23 gości z zagranicy.

Konferencja organizowana jest cyklicznie. Jej początki sięgają 1998 roku, głównym organizatorem był zawsze Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, a przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Antoni ŚWIĆ.

Celem konferencji jest prezentacja wyników nowych badań i wymiana doświadczeń ośrodków krajowych i zagranicznych.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą wybitni naukowcy z wielu krajowych i zagranicznych (Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Słowacja, Armenia, Rumunia, Francja, Meksyk) ośrodków naukowych.

Konferencja łączy aktualne zagadnienia techniczne i naukowe mające istotne znaczenie dla gospodarki narodowej z problematyką kształcenia technicznego.

Tematyka Konferencji obejmuje istotne we współczesnym świecie problemy, m. in. projektowanie i automatyzację procesów produkcyjnych, automatyzację i sterowanie jakością, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle, komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji, inżynierię materiałową, nowoczesne materiały i technologie, ochronę środowiska powiązaną z rozwojem techniki.

W tym roku Międzynarodowa Konferencja została połączona z Sympozjum Doktoranckim, podczas którego spotkali się naukowcy o uznanym dorobku naukowym i zawodowym z młodymi naukowcami (doktorantami) z takich ośrodków naukowych jak np. Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu (Ukraina), Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Drohobyczu (Ukraina), Toliatyński Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja), Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku (Białoruś), Łucki Państwowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina), Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Opolska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku Białej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Medyczna w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, oraz takich znanych firm jak: Yamazaki Mazak Central Europe Oddział w Polsce. PULSAREX, oraz Policealna Szkoła Administracji Publicznej w Częstochowie W konferencjach oprócz wybitnych naukowców polskich i zagranicznych oraz doktorantów, uczestniczą także praktycy z przedsiębiorstw produkcyjnych i nauczyciele przedmiotów zawodowych ze średnich szkół technicznych.

Poziom konferencji został oceniony wysoko przez uczestników konferencji.

Artykuły zaprezentowane na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym”, opublikowano w zeszycie „Przeglądu Mechanicznego.”