Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Marketingu

Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin


Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni

Pracownicy Katedry

 • dr inż. Agnieszka Bojanowska
 • dr hab. inż. Marcin Gąsior
 • dr Magdalena Maciaszczyk
 • mgr Agnieszka Markiewicz
 • dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni
 • mgr Agnieszka Sulimierska
 • dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, prof. uczelni
 • dr inż. Joanna Wyrwisz

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz


Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

Profil naukowy Katedry Marketingu obejmuje 3 wiodące obszary, a w ich ramach następujące tematy badawcze:

Marketing

 • Marketing ekologiczny
 • Marketing organizacji sieciowych
 • Nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej
 • Technologie multimedialne w budowaniu relacji z klientami
 • Strukturalne wzorce oczekiwań konsumenta
 • Holistyczny model relacyjny
 • Konsument niepełnosprawny
 • Wartość w marketingu

W ramach tych obszarów zrealizowano projekty badawcze:

 • Projekt badawczy własny nr N115 123039 Tytuł projektu: Lojalność klienta jako czynnik rozwoju organizacji. 2010-2011.
 • Projekt badawczy własny nr  NCN 2011/03/D/HS4/04311 Tytuł projektu: Holistyczny model relacyjny - pomiędzy motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta. 2012-2016.
 • Projekt strategii promocji marketingowej dla wzbogaconej oferty produktów piekarniczych firmy POLA o wyroby innowacyjne przygotowywane na bazie tradycyjnych receptur ukraińskich, w ramach Projektu „PWP Badania, innowacje, rozwój”, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL i współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS, 01.04.2013 – 31.03.2015. Nr. POKL. 08.02.01-06-001/12-00. Projekt realizowany przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. w z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Ivana  Franki, Drohobycz, Ukraina i Young Women Entrepreneurs Association, Mediolan, Włochy.
 • Międzynarodowy projekt badawczy RAPIDO - Rural Areas, People & Innovative Development (FP6; Priorytet 8.1., Numer projektu: 044264). Koordynacja projektu w Polsce 2007 - 2009.
 • Projekt „Klaster Kultury Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu”, współfinansowany z EFS Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Projekt ten koordynowany był przez Lubelską Fudnację Odnowy Zabytków w Lublinie i realizowany w terminie 09.2006 do 31.12.2007. Udział pracowników Katedry w roli ekspertów: analityków i konsultantów projektu
 • Międzynarodowy projekt „Budowa konsensusu instytucjonalnego na rzecz rozwoju regionalnego w transgranicznej przestrzeni kulturowej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006. Udział pracowników Katedry w roli ekspertów.
 • Projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz klastra Dolina Ekologicznej Żywności: 1) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”: Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, w latach 2005-06, 2) w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej: Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności, nr POPW.01.04.03-00-013/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w latach 2007-2013. Udział pracowników Katedry: kierowanie zadaniami badawczymi i wdrożeniowymi.
 • Międzynarodowy projekt badawczy BALTFOOD: The Baltic Sea Region Food Cluster Innovation and Competitiveness in Action. Projekt realizowany w latach 2009-2012 z udziałem 12 partnerów europejskich, w tym ze Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”. Udział w roli analityków i konsultantów w realizacji obszaru badawczego: Region Baltfood – budowanie klastra spożywczego w państwach nadbałtyckich .
 • Projekt PWP Program Rozwoju i współpracy nr 6/POKL/8.1.3./PWP/2011 finansowany ze środków EFS. VIII Priorytet: Regionalne kadry gospodarki, Podzadanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Lublin 2011 – 2014. Raport z badań pt. „Diagnoza atrakcyjności rynku ukraińskiego z perspektywy możliwości zaangażowania się na nim pracodawców i pracowników województwa lubelskiego, transferu wiedzy i technologii na ten rynek oraz tworzenia sieciowych struktur biznesowych i społecznych współpracy z udziałem obu stron”.
 • Projekt Leonardo da Vinci VETPRO nr 2013-1-PL1-LEO03-37098 “GO GREEN ACROSS EUROPE”, realizowany w latach 2014-2015. Celem projektu jest identyfikacja i prezentacja najskuteczniejszych europejskich praktyki promocji przyjaznego środowisku stylu życia i gospodarowania.  W projekcie zaplanowano wyjazdy studyjno-szkoleniowe do 3 państw: Niemiec (Berlin), Islandii (Sólheimar) i Finlandii (Tampere). Pracownicy Katedry zarówno koordynują projekt, jak i są jego aktywnymi uczestnikami.
 • Projekt zgłoszony w grudniu 2014 do NCN (edycja konkursu OPUS 8). Tytuł: Spójność i efektywność sieci organizacyjnych - ujęcie procesowo-zasobowe.
 • Projekt badawczy KBN „Identyfikacja marketingowych czynników tworzenia wartości w kontekście sytuacji kryzysowych”, numer projektu: 0281/H02/2005/29.
 • Projekt w ramach VI edycji konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Umowa 2510/GG7.PRUE/2012/0.
 • Międzynarodowy projekt Leonardo da Vinci: 2010-1-PL1-LEO03-10279
 • Projekt „Nauka dla gospodarki”, nr umowy 474/POKL.08.02.01-06-012/11-00, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 • Audyt Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” Ruch „Boże Dary”. Zleceniodawca: Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, Katowice 2012.

Kierunki dyplomowania w Katedrze są zbieżne z jej profilem naukowym i działalnością dydaktyczną.


Współpraca naukowa oraz z otoczeniem biznesowym w kraju i zagraniczna

Partnerzy krajowi

 • Stowarzyszenie „Eko-Lubelszczyzna”
 • Lubelski klaster „Dolina Ekologicznej Żywności” i Stowarzyszenie „Ekolubelszczyzna”.
 • Państwowy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach.
 • Spółki węglowe, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Urząd Miasta Lublin.
 • Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Lublin.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Prof. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Partnerzy zagraniczni

 • Gesellschaft fur Europabildung e.V. (NGO), Berlin, Niemcy.
 • Sesseljuhus Center for Sustainable Development (NGO), Sólheimar, Islandia.
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (szkoła wyższa), Tampere, Finlandia.
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Bratysława, Słowacja.
 • Akademia Sił Zbrojnych gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptowski Mikulasz, Słowacja.