Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Przemysław Kowalik

Pokój 20
tel. 81 538 4628

e-mail: p.kowalik@pollub.pl

 

 

Konsultacje:

Środa: 12:00-14:00

 

Materiały dla studentów dostępne na:

http://pkowalik.16mb.com

 

 

Dr Przemysław Kowalik

 

Studia - Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek matematyka (1988-1993).

Doktorat - Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nauki o zarządzaniu (2002). Tytuł pracy doktorskiej: Modele redukcji ryzyka w zarządzaniu portfelem papierów wartościowych uwzględniające zakup informacji.

Od roku 1993 pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (w latach 1993−2007 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki)

1993–2001 asystent - Katedra Badań Operacyjnych

2002-2003 asystent - Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Od 2003 adiunkt - Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

 

Zainteresowania badawcze:

1) Modelowanie matematyczne sytuacji decyzyjnych w postaci zadań programowania liniowego i nieliniowego.

2) Implementacja modeli optymalizacyjnych i ekonometrycznych w arkuszach kalkulacyjnych.

3) Matematyczne aspekty naruszania praw konsumentów (taryfy kolejowe, prowizje i opodatkowanie związane z produktami finansowymi).

4) Teoria portfela inwestycyjnego.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1) Badania operacyjne - wykłady i laboratoria (studia I stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia II stopnia Zarządzanie).

2) Operational Research - wykłady i laboratoria (Erasmus+, w języku angielskim).

3) Mathematics -  wykłady i ćwiczenia (Erasmus+ w języku angielskim).

 

Dorobek naukowy - najważniejsze publikacje:

1) Kowalik P., Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga, Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, str. 284-295.

2) Kowalik P., Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim, Region i edukacja a procesy rozwojowe, red. Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, str. 48-59.

3) Kowalik P.,  Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych,  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, str. 255-261.

4) Kowalik P., O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 184-193.

5) Kowalik P.,  Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych,   Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011, str. 204-209.

6) Kowalik P., An improvement of a "price-oriented" public transport tariff system, Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji/Marketing and Logistics Determinants of Organizations Development, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, str. 175-197.

7) Banek T., Kowalik P., Kozłowski E., Portfolio selection model with information cost, Control and Cybernetics, vol 28 (1999) No. 1, 89-99.