Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Przemysław Kowalik

Pokój 20
tel. 81 538 4628

e-mail: p.kowalik@pollub.pl

 

 

Konsultacje:

Wtorek: godz. 12:00-14:00

 

Materiały dla studentów dostępne na:

http://pkowalik.16mb.com

 

 

Dr Przemysław Kowalik

 

Studia - Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek matematyka (1988-1993).

Doktorat - Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nauki o zarządzaniu (2002). Tytuł pracy doktorskiej: Modele redukcji ryzyka w zarządzaniu portfelem papierów wartościowych uwzględniające zakup informacji.

Od roku 1993 pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (w latach 1993−2007 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki)

1993–2001 asystent - Katedra Badań Operacyjnych

2002-2003 asystent - Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Od 2003 adiunkt - Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

 

Zainteresowania badawcze:

1) Modelowanie matematyczne sytuacji decyzyjnych w postaci zadań programowania liniowego i nieliniowego.

2) Implementacja modeli optymalizacyjnych i ekonometrycznych w arkuszach kalkulacyjnych.

3) Matematyczne aspekty naruszania praw konsumentów (taryfy kolejowe, prowizje i opodatkowanie związane z produktami finansowymi).

4) Teoria portfela inwestycyjnego.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1) Badania operacyjne - wykłady i laboratoria (studia I stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia II stopnia Zarządzanie).

2) Operational Research - wykłady i laboratoria (Erasmus+, w języku angielskim).

3) Mathematics -  wykłady i ćwiczenia (Erasmus+ w języku angielskim).

 

Dorobek naukowy - najważniejsze publikacje:

 • Kowalik P., Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o., Badania i rozwój naukowców w Polsce,  Red. Olkiewicz P., Drewniak M., Bortochowska D., Waleńczów: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 88-99.
 • Kowalik P. ,Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego, Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, Red. Kruzel R., Balina R. Tańska H., Ejdys S., Drewniak M., Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 21-32.
 • Kowalik P., Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów, Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3, Red. Ejdys Stanisław, Balina R., Szul T., Drewniak M., Balina M., Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 94-107.
 • Kowalik P., Selection of independent variables in econometric models as a binary programming problem and its application to spreadsheet-based calculations.  Probability in action. Vol. 3, Red. Przysucha B.,  Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 127-138.
 • Kowalik P., Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego przewozy regionalne sp. z o.o. , Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki, Red. Drewniak M., Woźniak M., Becker-Pestka D., Waleńczow: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 134-145.
 • Kowalik P., Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów, Rynek kolejowy - współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Red. Pawełczyk M., Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 95-117.
 • Kowalik P., Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych, Otoczenie a wartość biznesu, Red. Miszczuk M., Sosińska-Wit M., Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 54-66.
 • Kowalik P., Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów, Rynek kolejowy : prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania,  Red. Pawełczyk M., Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 189-206.
 • Kowalik P., Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga, Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, str. 284-295.
 • Kowalik P., Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim, Region i edukacja a procesy rozwojowe, red. Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, str. 48-59.
 • Kowalik P.,  Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych,  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, str. 255-261.
 • Kowalik P., O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 184-193.
 • Kowalik P.,  Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych,   Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011, str. 204-209.
 • Kowalik P., An improvement of a "price-oriented" public transport tariff system, Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji/Marketing and Logistics Determinants of Organizations Development, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, str. 175-197.
 • Banek T., Kowalik P., Kozłowski E., Portfolio selection model with information cost, Control and Cybernetics, vol 28 (1999) No. 1, 89-99.