Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Rusłan Motoryn

Pokój 20 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4628

e-mail: motoryn@i.ua

   

Konsultacje:

      Piątek godz. 18:00-19:00 (22.02, 15.03, 05.04, 17.05, 14.06.2019)

   

 

 

 

Prof. dr hab. Rusłan Motoryn

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • studia magisterskie: w roku 1973 ukończył (z odznaczeniem) Kijowski Instytut Gospodarki Narodowej (teraz Kijowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki), specjalizacja: statystyka.
 • doktorat: w roku 1980 - Kijowski Instytut Gospodarki Narodowej, tytuł rozprawy: Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров.
 • habilitacja: w roku 1998 - Kijowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki, tytuł rozprawy: Методологічні основи переходу макроекономічної статистики України на міжнародні стандарти.
 • Profesor nadzwyczajny – 2000 - Kijowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki.
 • Profesor zwyczajny – 2001.

Osiągnięcia naukowe – charakterystyka ogólna

 • autor  i współautor ponad 120 publikacji naukowych, w tym 3 monografii i 7 skryptów akademickich,
 • udział w 7 projektach badawczych,
 • autor i współautor 2 prac o charakterze eksperckim,
 • autor ponad 32 opracowań materiałów szkoleniowych niepublikowanych.

Prace naukowo-badawcze projekty badawcze

 • Звіт з науково-дослідної роботи № 11-03-ПР/921Розробка методичних рекомендацій аналізу підприємницької діяльності України. К.: КНЕУ, 2003 - 4,8 д.а.
 • звіт з науково-дослідної роботи № 31-01-пр/855 розробка методологічних основ аналізу розвитку інституціональних секторів економіки.: КНЕУ, 2001 - 6,1 д.а.

Nagrody naukowe i wyróżnienia

Honorowy dyplom Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy,  Nagroda im. I. Wyhowskiego Studium Europy Wschodniej - Uniwersytet Warszawski.

Członkostwo w organizacjach naukowych, zawodowych i społecznych:

Od 1998 roku jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystyki (Worburg, Niderlandy).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Statystyka matematyczna, Statystyka opisowa, Badania operacyjne.

 

Lista ważniejszych publikacji:

 1. Motoryn R., Моторина Т.М, Система національних рахунків: Навч. Посібник, К.: КНЕУ,  2001, s. 268.
 2. Motoryn R., Teaching  Economic  Statistics and the Internet /Case of  Ukraine/, The 53nd Session the International Statistical Institute, August 22-29, 2001 Seoul, Republic of Korea. Bulletin of the International Statistical Institute. Contrributed Papers. Volume L1X, Book 3, p. 278-279.
 3. Motoryn R., Еріна А.М , Головач А.В. інш, Статистика. Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. За заг.ред. А.М.Еріної, Р.М.Моторина, К.: КНЕУ, 2002,  s. 106-138.
 4. Motoryn R., Teaching of the system of national accounts - the Ukrainian experience, The Sixth International Conference on Teaching Statistics Cape Town, South Africa 7 - 12 July 2002, s. 234.
 5. Motoryn R., On statistical modelling macroeconomic indicators in transitional country (case of Ukraine), w ks.: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Pod red. Aleksandra Zeliasia, AE w Krakowie, Kraków, 2004 , s. 217-227.
 6. Motoryn R.,  Motoryna T., Motoryna I., Prykhodko K., The regional analysis of demographic processes in  Ukraine, SCORUS, 24 th Biennial Conference on Regional and Urban Statistics: Understanding Change Minneapolis, Minnesota, USA, 19-21 May 2004, s. 7.
 7. Motoryn R., Міжнародна економічна статистика: Підручник, К.: КНЕУ, 2004, c. 324.
 8. Motoryn R.,.Чекотовський Е.В, Статистика. Збірник індивідуальних завдань з використанням Excel: Навч.-метод. Посіб. Для самост.вивч.дисц, К.: КНЕУ, 2005, c. 55-211.
 9. Motoryn R.,  Головач А.В., Сідорова А.В. і др., Економічна статистика: навчальний посібник/ За наук.ред.д-ра екон. Наук Р.М.Моторина, К.КНЕУ, 2005, s. 360.
 10. Motoryn R., M. Ogay, Measuring poverty in Ukraine: the statistical challenges, Edited by Walenty Ostasiewich„ w: Towards Quality of Life Improvement” Publishing House of  Wroclaw University of Economics, Wroclaw, 2006, s. 411-418.
 11. Motoryn R., Hemych Y.,  Motoryna T., Prykhodko K., Methods of statistical forecasting of gross domestic product. The Ukrainian Economy Serving as an Example, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Pod red. Aleksandra Zeliasia., AE w Krakowie, Kraków, 2006, s. 203-212.
 12. Motoryn R., As the statistical ideas, concept of the system of national accounts communicate with the economic and financial analysis. w: Quantitative methods in accounting and finance. Edited by Ruslan Motoryn, Edward Nowak. Ukrainian state university of economics and finance. Kyiv, 2007,  p. 5-14.
 13. Motoryn R., Motoryna T., Motoryna I., Methods of statistical forecasting of macroeconomic indexes (on the Ukraine economy example), 56th Session of the International Statistical Institute,  Lisbon, Portugal , August 22-29, 2007. International Statistical Institute, p. 358-359. 
 14. Motoryn R., Прогнозування макрооточення підприємства, В кн.: Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхі їх розвязання: Колективна наукова монографія/За наук.ред. д.е.н., проф. М.М.Єрмошенка.-К.: Націонална академія управління, 2008. с. 178-184. 
 15. Motoryn R., Сучасний стан глобальної статистичної системи, В кн.: Zarządzanie w dobie globalizacji (wybrane aspekty), Vydavatelstvo EKONOM. TIB Bratislava, 2008. s. 153-179.
 16. Motoryn R., The problems of forecasting macroenvironment of enterprise, w: Process Control in Management, TNOiK, Toruń, 2009, s.136-145.
 17. Motoryn R., Measures of flows and stocks in financial accounts of government, w: Quantitative methods in finance and accounting, Edited by Edward Nowak, Ruslan Motoryn. Publishing House of  Wroclaw University of Economics, 2009., p. 39-51.
 18. Motoryn R., Гармонізація бухгалтерського обліку і національного рахівництва, Фінанси України, науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, №3, К., 2010.
 19. Motoryn R., Links between Business statistics and Accounting, Quantitative methods in accounting and finance, Ukrainian state university of   finance and international trade, Kyiv, 2010.
 20. Motoryn R., The problems of accounting of transactions in nonfinancial assets of general government sector of Ukraine Quantitative methods in accounting and finance (edited by Ruslan Motoryn, Edward Nowak),Ukrainian State University of  Finance and International Trade, Kyiv, 2011-120 p.57-64.
 21. Motoryn R., Motoryna T., Motoryna I., Porównanie wskaźników wykorzystania oszczędności gospodarstw domowych  Ukrainy i Polski, Kongres Statystyki Polskiej z okazji bileuszu1OO-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 18 – 20 kwietnia 2012 r., s.185-186.
 22. Motoryn R., Motoryna T., Implementation Of International Standard “Government Finance Statistics” In Practice Of Developing Countries (Ukraine As An Example) 58th Session of the International Statistical Institute , Dublin, Ireland, August 21-26, 2011.
 23. Motoryn R., Чекотовський Е.В., Статистика для економістів, третє видання Навчальний посібник/ Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський. – К.: Знання, 2013.
 24. Motoryn R., Оцінка фінансових запасів домашніх господарств України згідно методології міжнародного стандарту СНР 2008       Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів/ Збірник матеріалів ХVI Міжнародної науково-практичної конференції: 29 травня 2014 р. – К. : УДУФМТ, 2014. – 533 с.77-81.
 25. Motoryn R., Мотоryna Т.М., Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно міжнародних стандартів ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО, Науковий журнал №5-6, 2014, с.127-133.          
 26. Motoryn R., Мотоryna Т., Factors of sustainability in statistics education in Ukraine 9th International Conference on Teaching Statistics “Sustainability in statistics education” Flagstaff, Arizona, USA, 13 - 18 July 2014.
 27. Motoryn R., Estimate of financial stocks in the household sector PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU, Nr. 375, 2015, s.70 – 76.
 28. Motoryn R., Ocenka riskov investirovaniâ dohodov domašnih hozâjstv (ukrainskie realii) Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu; [Red:] Limański Andrzej - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, 2015, s. 201-211.
 29. Motoryn R., Мотоryna Т., Prykhodko K., Use of official statistical data and methodology in teaching the subject «essential national accounting IASE 2015 Satellite Conference Advances in statistics education: developments, experiences, and assessments 22 – 24 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil.
 30. Motoryn R., Prykhodko K., Современное состояние и перспективы развития статистического образования в Украине            Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления, Научный журнал, № 4, 2015, с.171-180.
 31. Motoryn R., Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі     ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО, Науковий журнал № 5-6, 2015, c. 25-37.                
 32. Motoryn R., Новий підхід до оцінки розміру внесків банків у Фонд гарантування депозитів Банківська справа, Науковий журнал № 3, К.: Знання, 2016, с.124-127.          
 33. Motoryn R., The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade Тематичний збірник наукових праць. Quantitative methods in accounting and finance (edited by Edward Nowak, Ruslan Motoryn), Ternopol National Economic University, Ternopol, 2016,  p. 143 – 157.
 34. Motoryn R., Estimation of services in global added value chains Тематичний збірник наукових праць. Quantitative methods in accounting and finance (edited by Marta Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbinski), Publishing House of Wroclaw University of Economics,Wroclaw 2016, Nr. 375, s.108 – 116.
 35. Motoryn R., Motoryna T., Wykorzystanie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria, 2016(7). Nr. 304, s. 47–58.