Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Inżynieria logistyki

O kierunku

Kierunek studiów inżynieria logistyki jest propozycją studiów inżynierskich, wynikającą z potrzeby precyzyjnego zdefiniowania funkcji logistycznej przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach pełnej konkurencji rynkowej, wypełnienia jej konkretną treścią działań operacyjnych oraz wyposażenia w narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów, umożliwiających realizację głównych procesów przedsiębiorstwa, w tym oddziaływania na klienta jako najważniejszego uczestnika rynku.

Doniosłość logistyki jako systemowej funkcji każdej organizacji wyraża fakt, iż odpowiada ona za otwartość podmiotu na procesy i zjawiska zachodzące w otoczeniu rynkowym, skuteczną i efektywną wymianę zasobów z tym otoczeniem oraz zarabianie na transakcjach handlowych. Realizacja tej funkcji w praktyce pokazuje, że jest ona często upraszczana, pojmowana intuicyjnie i przez to wysoce nieefektywna. Niesie to ryzyko wielu błędów i strat finansowych, bowiem skraca perspektywę do działań doraźnych, nie liczy się z podmiotowością klientów i preferuje dążenie do poprawy wyniku finansowego poprzez działania marketingowe i podnoszenie ceny, zapominając o możliwości minimalizacji kosztów poprzez działania logistyczne. Paradoksem dzisiejszego rynku jest to, że na logistyce wszyscy się znają, lecz mało kto realizuje jej założenia w sposób właściwy i zgodny ze sztuką. Małych przedsiębiorstw nie stać na zatrudnienie wysoko opłacanych specjalistów do spraw logistyki, duże zaś często ignorują potrzeby klienta, stosując strategię standardu jakościowego i niskiej ceny. Wprowadzenie na rynek pracy dobrze wykształconych fachowców w zakresie logistyki i cyklu życia wyrobu będzie jednoznacznie korzystną propozycją dla przedsiębiorstw, które zatrudniając ich będą wzmacniały swoją pozycję konkurencyjną, w sposób efektywny i odpowiedzialny dostarczały wartości dla klienta i innych uczestników rynku, traktowały klienta w sposób podmiotowy a nie instrumentalny, zaś w skali całego rynku przeciwdziałały zjawisku „psucia klienta” i bylejakości.

Zarówno z nazwy kierunku, jak i treści programu kształcenia wynika specyfika, jak i nowatorstwo traktowania funkcji logistyki w przedsiębiorstwie. Otóż kładzie się w niej akcent na praktyczne i zorganizowane rozpoznanie potrzeb i oczekiwań otoczenia, następnie zaś na rolę logistyki jako niezbędnego wsparcia głównej działalności przedsiębiorstwa, bez którego niemożliwe jest optymalne realizowanie jego podstawowych zadań. Logistyka jest traktowana jako podstawa do tworzenia szeroko rozumianej infrastruktury, przy pomocy której będzie można organizować i przeprowadzać transakcje handlowe, w tym dystrybucję, transport, magazynowanie i w generalnym ujęciu sprzedaż oraz obsługę posprzedażną.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku inżynieria logistyki jest praktyczne przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, z obszaru szeroko rozumianej logistyki, takich jak: transportowe, spedycyjno-transportowe, komunalne, centra logistyczne, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem systemów logistycznych.

Absolwent znajdzie pracę na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem procesów i systemów logistycznych, a w szczególności tam, gdzie wymagane jest stosowanie narzędzi i systemów informatycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i rozwiązywania powstających problemów.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów na kierunku inżynieria logistyki posiada wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, wiedzę inżynierską w zakresie zastosowań informatyki w logistyce przedsiębiorstw, a także wiedzę z zakresu zarządzania.

Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy powstające w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego, a także projektować i skutecznie wdrażać rozwiązania informatyczne wspomagające realizację procesów logistycznych. Ponadto absolwent potrafi nawiązywać i utrzymywać trwałe relacje z dostawcami i odbiorcami a także dostarczycielami usług logistycznych.

Absolwent posiada umiejętności:

 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich;
 • projektowania systemów i procesów logistycznych;
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi;
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego;
 • zastosowania narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu typowych problemów w poszczególnych podsystemach funkcjonalnych logistyki;
 • współpracy w grupie i prowadzenia negocjacji z kontrahentami.

Absolwent kierunku inżynieria logistyki może pracować na takich stanowiskach jak:

 • logistyk;
 • specjalista ds. logistyki/pracownik działu logistyki;
 • inżynier procesów logistycznych;
 • specjalista gospodarki materiałowej;
 • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania;
 • specjalista ds. zbytu i kontaktów z klientami;
 • specjalista ds. utrzymania ruchu;
 • projektant systemów logistycznych.

Program studiów

W programie studiów duży nacisk położony jest na specjalistyczne, inżynierskie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania systemów, stosowania narzędzi informatycznych i współpracy w grupie. Realizowane dla studentów tego kierunku zajęcia projektowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne dają słuchaczom sposobność poznawania realnych problemów i specyfiki zawodu logistyka.
Studia na kierunku inżynieria logistyki trwają 7 semestrów (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie: http://wz.pollub.pl/pl/studenci/programy-studiow) i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Po złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Informacje o procedurze rekrutacji: [tutaj]
Elektroniczna rejestracja kandydatów: [tutaj]